ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ΑΗΜΕΚΤ

ΤΙΤΛΟΣ: Ανάπτυξη Εξειδικευμένης Φορητής Συσκευής Για Τον Έλεγχο Και Την Αποσφαλμάτωση Ηλεκτρονικών Μονάδων Ελέγχου Κιβωτίων Ταχυτήτων Και Πετρελαιοκινητήρων

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής πρότασης είναι η ανάπτυξη μιας εξειδικευμένης φορητής συσκευής για τον έλεγχο και την αποσφαλμάτωση ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου κιβωτίων ταχυτήτων και πετρελαιοκινητήρων. Χρησιμοποιώντας τη συσκευή αυτή, ο χρήστης θα μπορεί να παίρνει τον έλεγχο αυτόματων υδραυλικών κιβωτίων ταχυτήτων διαφόρων κατασκευαστών, που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα έργων και λεωφορεία προς το παρόν αλλά και σε επιβατικά οχήματα στο μέλλον. Επίσης, θα μπορεί να εκκινεί και να ελέγχει ηλεκτρονικούς πετρελαιοκινητήρες εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα έργων, σκάφη, ηλεκτρικές γεννήτριες και πάσης φύσεως μηχανήματα και οχήματα. Τέλος, θα μπορεί να ελέγχει με απόλυτη ακρίβεια, όμοια του κατασκευαστή, πάσης φύσεως αναλογικές ή ψηφιακές υδραυλικές βαλβίδες.
ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:
«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
(ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ: Φορετή συσκευή ανάλυσης βάδισης ασθενών με Πάρκινσον και πλατφόρμα
ανάλυσης δεδομένων για αντικειμενική διάγνωση και παρακολούθηση της εξέλιξης της
νόσου.

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ParMoDe-P
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-04022

Σκοπός του παρόντος ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα αποτελείται από μια συσκευή ανάλυσης της βάδισης και από μια πλατφόρμα τηλεμετρίας και ανάλυσης δεδομένων με στόχο την συστηματική εξ αποστάσεων παρακολούθηση των ασθενών με Πάρκινσον. Το σύστημα εντάσσεται σε μια προσέγγιση αυτοδιαχείρισης τύπου 5Α’s (ask, advice, assess, assist and arrange) η οποία θα υποστηρίζεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που θα αναπτυχθεί.